ДОМАШНА РЕФЕРЕНЦА НА Био-СПХ

Од самото конструирање и понатаму, Био-СПХ јавно не се рекламирал. Неговата употреба се сведува од лице корисник на лице потенцијален корисник. Во заштитата опфатени се лица и шталски грла. Како кај едните, така и кај другите резултатите од користењето се забележителни.

Апаратот неутрализатор трансформер “Био-СПХ” врши:

заштита од електромагнетни природни и вештачки извори на зрачења, достапни и за технички мерна перцепција;

микро облагородување во просторот при што просторот го претвора во благотворен за безбеден престој во него;

влијае на поларитетот на зрачењата по што истите веќе не се способни да вршат деполарицазија на клетката со понатамошни сериозни последици.

Гаранција и потврда за позитивното влијание на Био-СПХ се и над 2.300 семејства во Македонија и соседните земји, кои го користат во својата животна и работна околина.

РЕФЕРЕНЦИ

Со Био-СПХ се заштитува и облагородува просторот и во многу деловни објекти во земјата:

1. Собрание на РМ

2. Влада на РМ

3. Министерство за финансии

4. Министерство за развој

5. Министерство за образование и наука

6. Агенција за вработување

7. Поранешна агенција за приватизација

8. АМС

9. Фершпед

10. Хотел “Александар Палас”

11. Хотел “Холидеј Ин”

12. Г.П. Маврово

13. Г.П. Бетон

14. Топлификација

15. Еуро банка

16. Стопанска банка

17. Македонска банка

18. Банка за развој

19. Ветеринарен институт-Скопје

20. Геријатриска клиника

21. ОУ “Д. Хаџи Димов”

22. Инфопрес-Скопје

23. ПТТ

24. Царинска управа

25. Завод за заштита на индустриска сопственост

26. Агенција за заштита на авторски права

27. Ф-ка Вивакс

28. Министерство за транспорт и врски

29. Шветски конзулат

30. Македонска архиепископија

31. ОБСЕ

32. Млекара Бучим, Куманово

и многу други владини и невладини организации во Републикава и надвор од неа.

Како посериозни референци можат да се сметаат: сертификатите и референците, временскиот период на неуморна професионална и пред се чесна соработка со институциите и граѓаните.

 

ЗАКЛУЧОК

Иако, Био-СПХ не се рекламира, сепак добар дел од општествените и приватни институции, како и поединци имаат позитивно искуство од користењето на Био-СПХ и редовно ја контролираат исправноста на функцијата. Со тоа нашата основна цел е постигната, а тоа е: безбедноста на нашите корисници.

Резултатите од користењето го направија Био-СПХ да биде препознатлив по својата ефикасност и применливост.