ЛИТЕРАТУРА:

Не постои наука без литература, па оттука и потребата за литература за геопатологија или радиестезија. Досегашната литература од овој вид, пред се се темелеше врз индивидуални искуства и резултати. Јасно беше дека постои потреба од соодветна литература во која ќе се вплетат традицијата и науката. Таа литература веќе постои, а со неа ќе се усовршуваат сегашните и идни практичари и теоретичари во областа на геопатологијата (радиестезијата).

Во процесот на научноистражувачката долгогодишна работа, произлезе потреба од реализација на уште две дела, па сега се вкупно три, и тоа: Општа и применета радиестезија, Хидрогеологија и хидрогеолошките карактеристики на Р. Македонија и Термални и термоминерални карактеристики на Р. Македонија.

Сите три дела се поврзани со животната околина и науките на Земјата, па оттаму произлезе и нивната реализација. Автор на трите дела е д-р Стојан Велкоски, а издавач Институт ГАПЕ-Скопје.

 

 

 

Нарачки и набавки во ИГАПЕ-Скопје или во Сончев зрак, тел. 02 3137-55502 3137-555