Био Ионизатор

Ова техничко решение е наменето за истовремена заштита од електромагнетни зрачења и регулација на ионите во воздухот. Применливо е за секоја прилика а особено во простор каде што нема доволно проветрување. Неговата целокупност овозможува и заштита од електромагнетното зрачење кое го ствара самиот технички уред кој се напојува со електрична енергија.

Неговото производство сеуште нее пуштено, но по изнаоѓање на партнер за овој продукт веднаш истиот може да се почне со негово производство а потоа ќе биде позната и неговата цена на чинење.