СТАТИСТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ СО 8 000 ГРЛА ВО КРАВАРСКИ ФАРМИ

 

За секој научен пристап кон било која иновација потребни се соодветни научно-истражувачки активности. Статистичките резултати претставуваат фундамент на скоро секоја научноистражувачка работа. Преку статистичките резултати може да се увидат позитивните функционални ефекти на иновацијата, без кои иновацијата не може да опстане.

Статистичките обработки на резултатите претставуваат основен научно-истражувачки податок добиен со помош на одредени официјални параметри. Поради тој аспект, за еден ваков сериозен повеќегодишен проект, во кој се опфатени околу 8.000 грла крупен добиток,  неоправдано е да не постојат статистички обработки на резултатите. Краварските фарми се земени како предмет на анализа од едноставна причина, што кај овој вид на испитаници нема можност за добивање на психолошки односно плацебо-ефект, а испитаниците-грла се наоѓаат постојано под исти услови.


Научно истажувачки проекти извршени во неколку краварски фарма


Заштитена фарма со Био-СПХ

 

 

Статистички резултати од научно истажувачкиот проект извршен во краварската фарма во с.Радобор-Битола

 

 

2. Статистички податоци добиени од научно истражувачкиот проект извршен во краварската фарма

во с. Трубарево

 

 

3. Статистички податоци добиени од научно истражувачкиот проект извршен во краварската фарма во општина Петровец

 

 

 

4. Статистички податоци добиени од научно истражувачкиот проект извршен во Ветеринарен Институт-Скопје


 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК

 

Споредбените истражувања се правени во еднакви и стандардни услови,  врз исти испитаници (грла), во ист годишен период каде што нема можност да влијаат разликите во исхраната, микро-климатските и други влијанија, туку само електромагнетни природни извори на зрачење, кои во микро-просторот можат да бидат одредени со точност од неколку cm. Просторот беше третиран со и без заштита со Био-СПХ.

Резултатите покажуваат дека Био-СПХ има голем придонес во зачувување на здравјето, намалување на болестите и смртноста. Оттука анализите со краварските фарми ги потврдуваат следните елементи:

- Био-СПХ не делува врз основа на плацебо-ефект, туку врз реални биолошко-физички процеси;

- Од користењето на Био-СПХ нема штетно дејство за околината;

- Био-СПХ може да се употребува за заштита од електромагнетните полиња на целокупниот жив свет.

- Зрачењето од ГПЗ и коскички јазли претставува закана за целокупниот жив свет;

- Користењето на Био-СПХ ги намалува ризиците од потешки заболувања, но делува и за подобрување на регенерациската моќ кај заболените;

- Намалување на трошоци за медикаменти кај грлата, а со тоа и добивање на поздрава храна за населението.

- Био-СПХ претставува реална заштита;

Еден дел од Референците и Атестите за штетноста од зрачењата врз животните и резултатите постигнати со Био-СПХ  се прикажани во Факти-Референци, Сертификати или на  http://www.soncevzrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=41&lang=mk