Листа на производи за заштита од електромагнетни зрачења и нивните цени:

Слика 1. вид: поден со облога од хартиена налепница


 

1. ПОДЕН ТРАНСФОРМЕР

Технички податоци за поден Био-СПХ

Изглед: Пирамидална форма, со книжна налепница или со дрвен фурнир (сл. 1 и 2).

Функција: Функцијата на подните Био-СПХ е полусферна и затоа се поставуваат на подот од просторијата, а нивниот ефект е до 6 м во радиус. Нема дејство преку ѕидови, го намалува електричното поле во опсег до 300 МHz. Нема штетно влијание врз животната околина.

(види сертификати).

 

Слika 2. Изглед на поставеност на Био-СПХ поденНачин на користење:

Начин на употреба: Се поставува на подот од просторијата на видно место без поголеми препречувања од страна на ентериерот како би функционирал непречено во таа просторија сл.2.

 

Исто така има и подни со облога од природен фурнир


 

Тежина: 220 гр +/- 10 гр

Големина: 120 х 120 х 135 мм. 

Слика 3. вид: страничен (ѕиден) со облога од хартиена                             налепница

 

 

2. ЅИДНИ НЕУТРАЛИЗАТОРИ-ТРАНСФОРМЕРИ БИО-СПХ

Технички податоци

Изглед: Формата е во вид на купола со четвртаста основа, со налепница или со дрвен фурнир (сл. 3, 4, 5 и 6). Исто така, ѕидните трансформери се сретнуваат и во форма на петоаголник, цилиндер и сл.

Начин на употреба: На задната страна од трансформерот се наоѓа специјален отвор за закачување на ѕид на метално клинче.


Слика 4. изглед на поставен страничен Био-СПХ со                                   налепница на ѕид


 

Функција: Функцијата на ѕидните Био-СПХ е со кружно дејство до околу 7 м во пречник на отворен простор. Не заштитува преку ѕидови, а по пат на интерференција го намалува електричното поле во опсег до 300 mHz. Нема штетно влијание врз животната средина, (види сертификати).

Тежина: 215 гр. +/- 20 гр.

Големина: 120 х 120 х 90 мм,

 

Слика 5. вид: страничен (ѕиден) со облога од природен-                          дрвен фурнир


 

3. Био-СПХ Ѕиден со фурнир

Обложен е со природно дрво и според досегашните анализи овие апарати споредбено со претходните со книжна налепница, се по долготрајни со нивната функција

Тежина: 225 гр. +/- 20 гр.

Големина: 120 х 120 х 90 мм,


 

Слика 6. Изглед на страничен со фурнир монтиран на ѕид


 

Изглед на поставен ѕиден Био-СПХ

Слика 7. вид: висечки со облога од хартиена налепница

4. ВИСЕЧКИ ТРАНСФОРМЕР

Тенички податоци за висечки Био-СПХ

Изглед: Формата наликува на двојна пирамида, најчесто со хартиена налепница (сл. 7).

Начин на употреба: Се поставува на плафонот од просторијата да виси.

Функција: Функцијата на висечкиот Био-СПХ е со кружно дејство до околу 7 м во пречник на отворен простор, како и страничните. Не заштитува преку ѕидови, а по пат на интерференција го намалува електричното поле во опсег до 300 mHz. Нема штетно влијание врз животната средина. (види сертификати)

Тежина: 230 гр

Големина: 120 х 120 х 160 мм,

Слика 8. вид: Био-СПХ на постоље

 

 

5. Био-СПХ НА ПОСТОЉЕ

 

Тенички податоци за Био-СПХ на постоље

Изглед: Формата на овој тип на неутрализатори е двојна пирамида или горната половина со полусферна форма, прицврстен е на постоље (сл. 8). Надворешно е обложен со хартиена налепница или дрвен фурнир.

Начин на употреба: Се поставува на биро, на витрина...

Функција: Функцијата на Био-СПХ со постоље е со кружно дејство до околу 7 м во пречник на отворен простор. Не заштитува преку ѕидови, а по пат на интерференција го намалува електричното поле во опсег до 300 mHz. Нема штетно влијание врз животната средина (види сертификати).

Горната половина е во пирамидална, а може да биде и во полусферна форма со хартиена облога.

Слика 9. Изглед на Био СПХ со налепница поставен на                            комода


 

Тежина 350 гр.

Големина:190 х 130 х 130 мм,

Слика 10. вид: Био-СПХ на постоље, горната половина е во                     полусферна форма, обложен со дрвен фурнир


Слика 11. Изглед на Био-СПХ на постоље со дрвен                                      фурнирпоставен на комода

 

 

6. Био-СПХ на постоље со фурнир

Функцијата на овој тип на апарати за извесен степен е по ефикасна и по долготрајна.

Заштитаста се сведува од геопатогени, космички и технички извори на зрачења од по ниските фрекфенции.

Тежина 400 гр.

Големина:190 х 130 х 130 мм,

 


 

 

Слика 12. Био-СПХ во цилиндрична форма (предна страна) со дрвена облога, за поставање на ѕид.

 

Слика 13. Био-СПХ во цилиндрична форма (задна страна) со дрвена облога, за поставање на ѕид.

 


 

 

 

7. Био-СПХ Во цилиндрична форма

Био-СПХ во цилиндрична форма, наменет е за заштита на семејни и работни простории, спаѓа во појачаните трансформери и е со дрвена облога, се поставање на ѕид, а за тоа има посебна закачалка со која може наједноставно да се обеси на клинче.

Димензии: Должина = 130 мм;

Ширина Ф= 78 мм;

Тежина= 230 грама.


 

 

 

 

Сервис и гаранција:

Сите неутрализатори Био-СПХ имаат 1 година гаранција на функцијата и најмалку 10 години обезбеден сервис. Сервисот до 1 година е бесплатен доколку апаратот не е механички повреден, а по 1 година со 10% од цената се заменува со нов Био-СПХ, кој има 1 година гаранција од неговата замена.

Напомена:

Био-СПХ има двојна функција: облагородувачка, која дејствува до околу 10 м и преку ѕидови и заштитно дејство за кое станува збор на отворен простор без препреки до 7 м. Што значи дека апаратите немаат целосна своја функција доколку се во затворен простор па дури и поставени во хартиена кутија. Тие ќе имаат само облагородувачко, но не и заштитно дејство. Оваа состојба на функцијата е од причина што Био-СПХ функционира во пониските фрекфенции, блиски до звучните, па оттаму е и таа функција.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 14. Припрема- поларизирање на претходно избрани                        мрежи и спирали


 

8. ЗАШТИТА СО ПОЛАРИЗИРАНИ МРЕЖИ И СПИРАЛИ

 

Овој вид на заштита се употребува за заштита од геопатогени, космички и технички извори на зрачења.

Од техничките извори на зрачења просторот може да се заштити од: мобилни предаватели, радио предаватели, високо напонски далекопроводни мрежи, трафостаници и др.

 

Слика 15. монтирање на поларизирани мрежи и спирали на                      горниот дел од станот (плафон).


 

Нивната примена е најпрактична за време на градба или санација на објектот или и потоа.

За време на градба тие мрежи и спирали се поставуваат на или во основната плоча, а исто така, и на односно во горната плоча. На овој начин се создава т.н. екран од електромагнетно поле кое претставува препрека за зрачењата, при што се создава безбедносен сендвич од природните, но и од техничките извори на зрачења. Овој заштитен систем може да биде монтиран и странично на ѕидовите, доколку од таа страна има далекопроводник или трафостаница.

Контролата на сите заштити што ги употребува Сончев Зрак од Скопје ја врши Институтот за геопатологија ИГАПЕ.

 

Слика 16. контролно мерење на полето во просторија                               која штотуку е заштиттена со овој систем.

 

 

Контролните мерења покажуваат знатно намалување или исчезнување на полето, од кои целосна елиминација на космичките и подземните зрачења а исто така и од техничките извори на зрачења.

 

Негативна појава

Според контролните мерења по монтажата на овој безбедносен систем, забележано е покрај намалувањето на електромагнетните полиња од природни и антропогени извори и намалување на мрежата за мобилните телефони во тие простории.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информации и цени на тел.02 3 137 555