М И С Л Е Њ А

Мислењата од експертите, по правило секогаш треба да се базираат врз реални и мерливи факти. Во однос на функцијата на апарати за било која примена неопходен е атест. Во атестот или сертификатот треба да бидат познати сите ефекти од истиот. Тоа е случајот и со неутрализаторите трансформери Био-СПХ дадено во референци/сертификати. Поединечни мислења од врвни експерти се базираат врз субјективното чуство по примената на Био-СПХ, исто така и од научнотехничките анализи, како например:

Корисникот на Био-СПХ Проф. Д-р. Георги Котевски експерт при Обединетите Нации за геотермија, од Скопје го изјави следното: Девет години го користам апаратот Био-СПХ и откако го користам сите претходни потешкотии кои ги имав со спиењето и со моето здравје - исчезнаа. За овој временски период од девет години, постојано сум во присуство на Био-СПХ. Со користењето на Био-СПХ јас се чувствувам одморен и со полн елан за работа. Мислам дека Био-СПХ треба да се користи во сите сегменти од животот на човекот и истиот треба да претставува неразделен дел“.

Скопје, 07.05.2004 год.

Корисник,

Проф. Д-р. Георги Котевски

 

Вакви и слични мислења има од поголем број на експерти од различни професии.